Бот. Ґуаякільський парадокс (Bot. Ґuajakіl's'kij paradoks) by Макс (Maks) Кідрук (Kіdruk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Бот. Ґуаякільський парадокс (Bot. Ґuajakіl's'kij paradoks)

Продовження надпопулярного циклу « Бот »!

Країною прокотилася серія жорстоких убивств. Люди наче божеволіють! Тих, хто піддався цій дивній епідемії, називають сутінковими. Вони надзвичайно чутливі до магнітного поля. А ще всі сутінкові кличуть якогось Тимура...

Психіатр Лаура розуміє, що вони мають на увазі програміста Тимура Коршака, з якими вона працювала в Чилі над надсекретним проектом... ( Prodovzhennja nadpopuljarnogo ciklu « Bot »!

Kraїnoju prokotilasja serіja zhorstokih ubivstv. Ljudi nache bozhevolіjut'! Tih, hto pіddavsja cіj divnіj epіdemії, nazivajut' sutіnkovimi. Voni nadzvichajno chutlivі do magnіtnogo polja. A shhe vsі sutіnkovі klichut' jakogos' Timura...

Psihіatr Laura rozumіє, shho voni majut' na uvazі programіsta Timura Korshaka, z jakimi vona pracjuvala v Chilі nad nadsekretnim proektom...)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661499057 Pages: 512