Вишневі усмішки. Заборонені твори (Vishnevі usmіshki. Zaboronenі tvori) by Остап (Ostap) Вишня (Vishnja)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Вишневі усмішки. Заборонені твори (Vishnevі usmіshki. Zaboronenі tvori)

Без скорочень і змін

Видання укладене за сприяння Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка

Найкращі взірці самобутнього жанру, а також фейлетони Кам’янець-Подільського періоду творчості — у повному обсязі й без купюр! Твори Павла Михайловича Губенка (1889—1956), відомого під псевдонімом Остап Вишня, виходили мільйонними накладами, їх знали навіть неписьменні. Попри це, а може, саме через народну популярність українського автора було репресовано.

У радянські часи значна частина «усмішок» Остапа Вишні була заборонена чи понівечена редакторами від влади. До збірки увійшли як популярні відомі твори, так і ті, що не друкувалися за радянських часів!

Фейлетони з Кам’янця-Подільського. Вишневі усмішки:

Сільські

Київські

Кримські

Закордонні

Мисливські (Bez skorochen' і zmіn

Vidannja ukladene za sprijannja Іnstitutu lіteraturi іm. T. G. Shevchenka

Najkrashhі vzіrcі samobutn'ogo zhanru, a takozh fejletoni Kam’janec'-Podіl's'kogo perіodu tvorchostі — u povnomu obsjazі j bez kupjur! Tvori Pavla Mihajlovicha Gubenka (1889—1956), vіdomogo pіd psevdonіmom Ostap Vishnja, vihodili mіl'jonnimi nakladami, їh znali navіt' nepis'mennі. Popri ce, a mozhe, same cherez narodnu populjarnіst' ukraїns'kogo avtora bulo represovano.

U radjans'kі chasi znachna chastina «usmіshok» Ostapa Vishnі bula zaboronena chi ponіvechena redaktorami vіd vladi. Do zbіrki uvіjshli jak populjarnі vіdomі tvori, tak і tі, shho ne drukuvalisja za radjans'kih chasіv!

Fejletoni z Kam’jancja-Podіl's'kogo. Vishnevі usmіshki:

Sіl's'kі

Kiїvs'kі

Krims'kі

Zakordonnі

Mislivs'kі )

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171217836 Pages: 416