В'ячеслав Чорновіл (V'jacheslav Chornovіl) by Василь (Vasil') Деревінський (Derevіns'kij)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

В'ячеслав Чорновіл (V'jacheslav Chornovіl)

Особистість, політик і людина. Він свідомо знехтував тими своїми талантами, які могли б стати корисними в тоталітарній державі, заради боротьби за суверенність свого народу. Мало хто знає літератора, науковця й викладача В’ячеслава Чорновола, але будь хто згадає першого політв’язня, який очолював обласну раду, лідера й натхненника однієї з найпотужніших політичних партій, мислителя, ідейний спадок якого не піддається корозії часу й залишиться актуальним на довгі роки… (Osobistіst', polіtik і ljudina. Vіn svіdomo znehtuvav timi svoїmi talantami, jakі mogli b stati korisnimi v totalіtarnіj derzhavі, zaradi borot'bi za suverennіst' svogo narodu. Malo hto znaє lіteratora, naukovcja j vikladacha V’jacheslava Chornovola, ale bud' hto zgadaє pershogo polіtv’jaznja, jakij ocholjuvav oblasnu radu, lіdera j nathnennika odnієї z najpotuzhnіshih polіtichnih partіj, mislitelja, іdejnij spadok jakogo ne pіddaєt'sja korozії chasu j zalishit'sja aktual'nim na dovgі roki…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171230590 Pages: 256