Жіноче тіло у традиційній культурі українців (Zhіnoche tіlo u tradicіjnіj kul'turі ukraїncіv) by Ірина (Іrina) Ігнатенко (Іgnatenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Жіноче тіло у традиційній культурі українців (Zhіnoche tіlo u tradicіjnіj kul'turі ukraїncіv)

«Жіноче тіло» визнано етнографічним бестселером України!

На хвилі цікавості до народних звичаїв, традицій і обрядів дуже виразними стали «білі плями» у наших знаннях про найбільш табуйовані сфери соціального, родинного, фізиологічного життя українського жіноцтва у доіндустріальному суспільстві.

Як наші прабабусі отримували сексуальне виховання і знання про інтимні стосунки з чоловіками?

Як влаштовували ці стосунки в селянській хаті, де мешкали кілька поколінь однієї родини?

Як за допомогою жіночої господарської магії та народної медицини вирішували проблеми планування народжуваності та безпліддя, недостатньої або ж надмірної уваги з боку протилежної статі?

Прочитавши цю книжку, ви краще зрозумієте дивовижну українську міфопоетичну картину світу, зможете розкодувати її символіку та збагатити власну духовну культуру.

Книга ілюстрована унікальними світлинами та старовинними поштовими листівками. ( «Zhіnoche tіlo» viznano etnografіchnim bestselerom Ukraїni!

Na hvilі cіkavostі do narodnih zvichaїv, tradicіj і obrjadіv duzhe viraznimi stali «bіlі pljami» u nashih znannjah pro najbіl'sh tabujovanі sferi socіal'nogo, rodinnogo, fіziologіchnogo zhittja ukraїns'kogo zhіnoctva u doіndustrіal'nomu suspіl'stvі.

Jak nashі prababusі otrimuvali seksual'ne vihovannja і znannja pro іntimnі stosunki z cholovіkami?

Jak vlashtovuvali cі stosunki v seljans'kіj hatі, de meshkali kіl'ka pokolіn' odnієї rodini?

Jak za dopomogoju zhіnochoї gospodars'koї magії ta narodnoї medicini virіshuvali problemi planuvannja narodzhuvanostі ta bezplіddja, nedostatn'oї abo zh nadmіrnoї uvagi z boku protilezhnoї statі?

Prochitavshi cju knizhku, vi krashhe zrozumієte divovizhnu ukraїns'ku mіfopoetichnu kartinu svіtu, zmozhete rozkoduvati її simvolіku ta zbagatiti vlasnu duhovnu kul'turu.

Kniga іljustrovana unіkal'nimi svіtlinami ta starovinnimi poshtovimi listіvkami.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171223653 Pages: 225