Казки на ніч (Kazki na nіch) by Руслан (Ruslan) Горовий (Gorovij)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Казки на ніч (Kazki na nіch)

«Казки на ніч»— це збірка оповідань відомого українського журналіста, режисера, волонтера Руслана Горового, це неупереджена, яскрава і багатогранна картина сучасної України. Емоції, що викликає книжка, — від гомеричного сміху до межі «больового порогу свідомості» — змусять по-новому зрозуміти й оцінити те, що є основою нашого життя: мудрість предків, беззахисність дитинства, батьківську любов і синівську самопожертву, непорушність мрії про те, що колись казки на ніч будуть лише про добро й любов. («Kazki na nіch»— ce zbіrka opovіdan' vіdomogo ukraїns'kogo zhurnalіsta, rezhisera, volontera Ruslana Gorovogo, ce neuperedzhena, jaskrava і bagatogranna kartina suchasnoї Ukraїni. Emocії, shho viklikaє knizhka, — vіd gomerichnogo smіhu do mezhі «bol'ovogo porogu svіdomostі» — zmusjat' po-novomu zrozumіti j ocіniti te, shho є osnovoju nashogo zhittja: mudrіst' predkіv, bezzahisnіst' ditinstva, bat'kіvs'ku ljubov і sinіvs'ku samopozhertvu, neporushnіst' mrії pro te, shho kolis' kazki na nіch budut' lishe pro dobro j ljubov.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171207783 Pages: 224