Кров кажана (Krov kazhana) by Василь (Vasil') Шкляр (Shkljar)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Кров кажана (Krov kazhana)

Похмура містика, відверта еротика, божевільна кримінальна історія... Написаний від імені жінки роман показує доволі похмуру історію розслідування вбивства. Автор будує світ сильної, але психічно неврівноваженої жінки, котра ніяк не може вирішити, заради чого (крім власних емоцій) можна жити далі. Відверті сцени, складні питання, неоднозначні відповіді. (Pohmura mіstika, vіdverta erotika, bozhevіl'na krimіnal'na іstorіja... Napisanij vіd іmenі zhіnki roman pokazuє dovolі pohmuru іstorіju rozslіduvannja vbivstva. Avtor buduє svіt sil'noї, ale psihіchno nevrіvnovazhenoї zhіnki, kotra nіjak ne mozhe virіshiti, zaradi chogo (krіm vlasnih emocіj) mozhna zhiti dalі. Vіdvertі sceni, skladnі pitannja, neodnoznachnі vіdpovіdі.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661469555 Pages: 272