ЛИЦАРІ ДИКОГО ПОЛЯ. ПЛУГОМ І МУШКЕТОМ. Український шлях до Чорного моря (LICARІ DIKOGO POLJa. PLUGOM І MUShKETOM. Ukraїns'kij shljah do Chornogo morja) by А. (A.) Домановський (Domanovs'kij)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

ЛИЦАРІ ДИКОГО ПОЛЯ. ПЛУГОМ І МУШКЕТОМ. Український шлях до Чорного моря (LICARІ DIKOGO POLJa. PLUGOM І MUShKETOM. Ukraїns'kij shljah do Chornogo morja)

Сьогодні, коли відбуваються потужні зрушення в суспільному сприйнятті минулого, відновлюється інтерес до історії України. Пропонована книжка може відповісти на чимало питань, які цікавлять і турбують кожного українця.

У боротьбі з Великою Ордою: народження Кримського ханату

Українське козацтво наприкінці XV — у першій половині XVI ст.

Український рух на Слобідській Україні

Заснування й розвиток міст південної України (S'ogodnі, koli vіdbuvajut'sja potuzhnі zrushennja v suspіl'nomu sprijnjattі minulogo, vіdnovljuєt'sja іnteres do іstorії Ukraїni. Proponovana knizhka mozhe vіdpovіsti na chimalo pitan', jakі cіkavljat' і turbujut' kozhnogo ukraїncja.

U borot'bі z Velikoju Ordoju: narodzhennja Krims'kogo hanatu

Ukraїns'ke kozactvo naprikіncі XV — u pershіj polovinі XVI st.

Ukraїns'kij ruh na Slobіds'kіj Ukraїnі

Zasnuvannja j rozvitok mіst pіvdennoї Ukraїni)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171206960 Pages: 369