Намір (Namіr) by Любко (Ljubko) Дереш (Deresh)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Намір (Namіr)

Культовий твір серед сучасної молоді!

Книжку перекладено німецькою мовою!

У романі переплітаються психологія й містика і створюється нова реальність. Підліток, ледар та пофігіст, раптом отримує надзвичайний дарунок долі — феноменальну пам`ять. Але несподіваний дар підкидає хлопцю нові сюрпризи, парадоксальні відкриття і дивовижні одкровення. ( Kul'tovij tvіr sered suchasnoї molodі!

Knizhku perekladeno nіmec'koju movoju!

U romanі pereplіtajut'sja psihologіja j mіstika і stvorjuєt'sja nova real'nіst'. Pіdlіtok, ledar ta pofіgіst, raptom otrimuє nadzvichajnij darunok dolі — fenomenal'nu pam`jat'. Ale nespodіvanij dar pіdkidaє hlopcju novі sjurprizi, paradoksal'nі vіdkrittja і divovizhnі odkrovennja.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661471787 Pages: 336