Народна медицина і магія українців (Narodna medicina і magіja ukraїncіv) by І. (І.) Ігнатенко (Іgnatenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Народна медицина і магія українців (Narodna medicina і magіja ukraїncіv)

Відомий етнограф та фольклорист – онука спадкової шептухи – ділиться давніми лікувальними замовляннями, рецептами народних ліків, інформацією про забобони й звичаї народної медицини та магії. Як ставали знахарями й чаклунами? Чому попри заборону церкви їхній авторитет був таким величезним? Які цілющі сили шукали наші пращури у випалюванні хвороби пером чи викачуванні яйцем?

Книжка розповість про таємниці Івана Сірка й козаків-характерників, традиції поховання чаклунів і вшанування пасічників, ковалів і мисливців, про природні сили трав, дерев, городини та збіжжя, глини та землі – усього, що народжувало й лікувало українців.

Ірина Ігнатенко –

кандидат історичних наук, автор понад 60 науково-популярних творів. Її книжка «Жіноче тіло у традиційній культурі українців» увійшла до списку 10 найкращих книжок України 2013 року.(Vіdomij etnograf ta fol'klorist – onuka spadkovoї sheptuhi – dіlit'sja davnіmi lіkuval'nimi zamovljannjami, receptami narodnih lіkіv, іnformacієju pro zaboboni j zvichaї narodnoї medicini ta magії. Jak stavali znaharjami j chaklunami? Chomu popri zaboronu cerkvi їhnіj avtoritet buv takim velicheznim? Jakі cіljushhі sili shukali nashі prashhuri u vipaljuvannі hvorobi perom chi vikachuvannі jajcem?

Knizhka rozpovіst' pro taєmnicі Іvana Sіrka j kozakіv-harakternikіv, tradicії pohovannja chaklunіv і vshanuvannja pasіchnikіv, kovalіv і mislivcіv, pro prirodnі sili trav, derev, gorodini ta zbіzhzhja, glini ta zemlі – us'ogo, shho narodzhuvalo j lіkuvalo ukraїncіv.

Іrina Іgnatenko –

kandidat іstorichnih nauk, avtor ponad 60 naukovo-populjarnih tvorіv. Її knizhka «Zhіnoche tіlo u tradicіjnіj kul'turі ukraїncіv» uvіjshla do spisku 10 najkrashhih knizhok Ukraїni 2013 roku.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171220874 Pages: 320