Ось відкрита долоня (Os' vіdkrita dolonja) by Галина (Galina) Вдовиченко (Vdovichenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Ось відкрита долоня (Os' vіdkrita dolonja)

Довгоочікувана новинка від популярної письменниці, багаторазового лауреата

престижного літературного конкурсу «Коронація слова»!

Оповідання, з яких складається книжка, – наче маленькі епізоди, незначні щоденні події, з яких і складається людське життя… Чоловіки й жінки, чужі та найрідніші, діти, брати і сестри… Вони даватимуть поради, чи, радше, пропозиції, які варто почути у швидкоплинному

повсякденні. Вони тягтимуть три роботи в Італії та уникатимуть життєвих мелодрам. Вони гратимуть в історію на львівській площі Ринок і випадково передбачатимуть

майбутнє. Як сліпі, навпомацки шукатимуть щастя, дослухаючись не до порад психолога, а до маленького заблуканого папужки. Збиратимуть тіло по шматках у військовому шпиталі і намагатимуться зібрати розбиті душі, малюючи зелене дерево… Проживатимуть життя, у якому слова раптом набули нових значень.

Книга ілюстрована малюнками талановитої художниці Тетяни Гущиної.( Dovgoochіkuvana novinka vіd populjarnoї pis'mennicі, bagatorazovogo laureata

prestizhnogo lіteraturnogo konkursu «Koronacіja slova»!

Opovіdannja, z jakih skladaєt'sja knizhka, – nache malen'kі epіzodi, neznachnі shhodennі podії, z jakih і skladaєt'sja ljuds'ke zhittja… Cholovіki j zhіnki, chuzhі ta najrіdnіshі, dіti, brati і sestri… Voni davatimut' poradi, chi, radshe, propozicії, jakі varto pochuti u shvidkoplinnomu

povsjakdennі. Voni tjagtimut' tri roboti v Іtalії ta unikatimut' zhittєvih melodram. Voni gratimut' v іstorіju na l'vіvs'kіj ploshhі Rinok і vipadkovo peredbachatimut'

majbutnє. Jak slіpі, navpomacki shukatimut' shhastja, dosluhajuchis' ne do porad psihologa, a do malen'kogo zablukanogo papuzhki. Zbiratimut' tіlo po shmatkah u vіjs'kovomu shpitalі і namagatimut'sja zіbrati rozbitі dushі, maljujuchi zelene derevo… Prozhivatimut' zhittja, u jakomu slova raptom nabuli novih znachen'.

Kniga іljustrovana maljunkami talanovitoї hudozhnicі Tetjani Gushhinoї.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171218734 Pages: 208