Перлини української класики. Збірка (Perlyny ukrai'ns'koi' klasyky. Zbirka) by Тарас (Taras) Шевченко (Shevchenko ), Іван (Ivan) Франко (Franko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Перлини української класики. Збірка (Perlyny ukrai'ns'koi' klasyky. Zbirka)

Унікальна добірка!

Це прозові та поетичні твори визнаних майстрів слова, класиків вітчизняної літератури. До збірки увійшло 14 творів 8 відомих українських письменників, серед яких Т. Шевченко, Г. Квітка-Основ`яненко, І. Нечуй-Левицький, Л. Українка, І. Франко, М. Хвильовий та ін. Вони подарують щиру насолоду шанувальникам української літератури.

(Unikal'na dobirka!

Ce prozovi ta poetychni tvory vyznanyh majstriv slova, klasykiv vitchyznjanoi' literatury. Do zbirky uvijshlo 14 tvoriv 8 vidomyh ukrai'ns'kyh pys'mennykiv, sered jakyh T. Shevchenko, G. Kvitka-Osnov`janenko, I. Nechuj-Levyc'kyj, L. Ukrai'nka, I. Franko, M. Hvyl'ovyj ta in. Vony podarujut' shhyru nasolodu shanuval'nykam ukrai'ns'koi' literatury.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661499507 Pages: 602