Покров (Pokrov) by Люко (Ljuko) Дашвар (Dashvar)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Покров (Pokrov)

Новинка від Люко Дашвар - "Покров"!

Останні дні листопада 2013-го, країну лихоманить. Мар`яна не звертає уваги на це — усі її думки лише про чоловіка, який насправді не вартий сліз. Зустріч із дивним хлопцем Ярком змінює все. «Ти моя жінка», — сказав він. І від того стало так солодко...

Та тепер не час насолоджуватися життям. Дівчина опиняється у вирі подій: чергування на Майдані, зникнення коханого, пошуки нащадків козака Дороша — спадкоємців величезного статку...

Звідки ж Мар`яні знати, що чекає на того нащадка. Предки заповіли йому не лише скарб, а й родинне прокляття... (Novinka vіd Ljuko Dashvar - "Pokrov"! Ostannі dnі listopada 2013-go, kraїnu lihomanit'. Mar`jana ne zvertaє uvagi na ce — usі її dumki lishe pro cholovіka, jakij naspravdі ne vartij slіz. Zustrіch іz divnim hlopcem Jarkom zmіnjuє vse. «Ti moja zhіnka», — skazav vіn. І vіd togo stalo tak solodko... Ta teper ne chas nasolodzhuvatisja zhittjam. Dіvchina opinjaєt'sja u virі podіj: cherguvannja na Majdanі, zniknennja kohanogo, poshuki nashhadkіv kozaka Dorosha — spadkoєmcіv velicheznogo statku... Zvіdki zh Mar`janі znati, shho chekaє na togo nashhadka. Predki zapovіli jomu ne lishe skarb, a j rodinne prokljattja...)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171203471 Pages: 241