Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше (Psihologіja 101: Fakti, teorіja, statistika, testi j take іnshe) by Пол (Pol) Клейнман (Klejnman)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Психологія 101: Факти, теорія, статистика, тести й таке інше (Psihologіja 101: Fakti, teorіja, statistika, testi j take іnshe)

Автор – відомий популяризатор науки та блогер

Подання матеріалу – легке, структуроване, цікаве

В книжці наведена не тільки корисна інформація, але й незвичайні факти для тих,

хто цікавиться психологією

Коротко про найголовніше, зрозуміло про надскладне, захопливо про професійне! Книга-бестселер американського журналіста, блогера та письменника Пола Клейнмана подарує неймовірне задоволення й познайомить у науково-популярній формі з основами психологічних концепцій та експериментів і з маловідомими фактами з життя видатних учених-психологів. Долучіться до таємниць пам’яті та несвідомого, інтелекту та емоцій, дізнайтеся про типи та причини психологічних розладів та сучасні методи їхнього лікування й про те, що ж таке когнітивний дисонанс, гештальтпсихологія та теорія особистісних рис.

А також:

виміряйте рівень кохання за шкалою Зіка Рубіна;

намалюйте психологічний портрет Адольфа Гітлера;

дізнайтеся про терапевтичну користь гіпнозу та арт-терапії;

познайомтеся з теорією шести рукостискань;

відкрийте таємниці сновидінь, інтелекту та організації пам’яті.

Це видання – справжній путівник у світі класичної та сучасної психології для тих, хто вперше зацікавився цією наукою або прагне краще зрозуміти себе та поведінку людей. Знайдіть відповіді на найважливіші питання про закони людської поведінки, налагодьте міжособові стосунки, гармонізуйте сімейний та професійно-емоційний фон.( Avtor – vіdomij populjarizator nauki ta bloger

Podannja materіalu – legke, strukturovane, cіkave

V knizhcі navedena ne tіl'ki korisna іnformacіja, ale j nezvichajnі fakti dlja tih,

hto cіkavit'sja psihologієju

Korotko pro najgolovnіshe, zrozumіlo pro nadskladne, zahoplivo pro profesіjne! Kniga-bestseler amerikans'kogo zhurnalіsta, blogera ta pis'mennika Pola Klejnmana podaruє nejmovіrne zadovolennja j poznajomit' u naukovo-populjarnіj formі z osnovami psihologіchnih koncepcіj ta eksperimentіv і z malovіdomimi faktami z zhittja vidatnih uchenih-psihologіv. Doluchіt'sja do taєmnic' pam’jatі ta nesvіdomogo, іntelektu ta emocіj, dіznajtesja pro tipi ta prichini psihologіchnih rozladіv ta suchasnі metodi їhn'ogo lіkuvannja j pro te, shho zh take kognіtivnij disonans, geshtal'tpsihologіja ta teorіja osobistіsnih ris.

A takozh:

vimіrjajte rіven' kohannja za shkaloju Zіka Rubіna;

namaljujte psihologіchnij portret Adol'fa Gіtlera;

dіznajtesja pro terapevtichnu korist' gіpnozu ta art-terapії;

poznajomtesja z teorієju shesti rukostiskan';

vіdkrijte taєmnicі snovidіn', іntelektu ta organіzacії pam’jatі.

Ce vidannja – spravzhnіj putіvnik u svіtі klasichnoї ta suchasnoї psihologії dlja tih, hto vpershe zacіkavivsja cієju naukoju abo pragne krashhe zrozumіti sebe ta povedіnku ljudej. Znajdіt' vіdpovіdі na najvazhlivіshі pitannja pro zakoni ljuds'koї povedіnki, nalagod'te mіzhosobovі stosunki, garmonіzujte sіmejnij ta profesіjno-emocіjnij fon.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171220348 Pages: 241