Україна. Загартована болем (Ukrai'na. Zagartovana bolem) by О. (O.) Криштопа (Kryshtopa), А. (A.) Охримович (Ohrymovych)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Україна. Загартована болем (Ukrai'na. Zagartovana bolem)

Тисяча років самотності загартували, але не зламали...

Зрозуміло, захопливо і, головне, правдиво про найсуперечливіші події історії! Видання дозволить вам дізнатися про невідомі факти тих часів.

Переяславська рада: в чому була суть угоди, чому Хмельницький перестав вважати її чинною і що було по тому.Гетьман Калнишевський. Історія вічного в`язня Соловків.Шевченко та Гоголь — два шляхи українства.Російські СС. Скільки формувань етнічних росіян було у складі Вермахту.Табірні повстання. Як українські політв`язні зламали систему ГУЛАГу.Таємна історія Олеського замку та ін.

(Tysjacha rokiv samotnosti zagartuvaly, ale ne zlamaly...

Zrozumilo, zahoplyvo i, golovne, pravdyvo pro najsuperechlyvishi podii' istorii'! Vydannja dozvolyt' vam diznatysja pro nevidomi fakty tyh chasiv.

Perejaslavs'ka rada: v chomu bula sut' ugody, chomu Hmel'nyc'kyj perestav vvazhaty i'i' chynnoju i shho bulo po tomu.Get'man Kalnyshevs'kyj. Istorija vichnogo v`jaznja Solovkiv.Shevchenko ta Gogol' — dva shljahy ukrai'nstva.Rosijs'ki SS. Skil'ky formuvan' etnichnyh rosijan bulo u skladi Vermahtu.Tabirni povstannja. Jak ukrai'ns'ki politv`jazni zlamaly systemu GULAGu.Tajemna istorija Oles'kogo zamku ta in.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661496094 Pages: 479