Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні (Ukrai'ns'ka bez pomylok. Govorymo i pyshemo pravyl'no. Suchasnyj dovidnyk z urahuvannjam ostannih zmin u pravopysi i movlenni) by О. (O.) Журенко (Zhurenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні (Ukrai'ns'ka bez pomylok. Govorymo i pyshemo pravyl'no. Suchasnyj dovidnyk z urahuvannjam ostannih zmin u pravopysi i movlenni)

Перевірена авторська методика — гарантований результат!

Ефективна методика допоможе без тривалих виснажливих занять виробити і закріпити навички грамотного письма та мовлення відповідно до новітніх норм. У доступній і зрозумілій формі подано теоретичні відомості з прикладами, цікавими коментарями та великою кількістю практичних завдань і різноманітних тестів для перевірки та закріплення вивченого матеріалу.

Довідник стане корисним при підготовці до випускних і вступних іспитів, а також у повсякденному житті.

(Perevirena avtors'ka metodyka — garantovanyj rezul'tat!

Efektyvna metodyka dopomozhe bez tryvalyh vysnazhlyvyh zanjat' vyrobyty i zakripyty navychky gramotnogo pys'ma ta movlennja vidpovidno do novitnih norm. U dostupnij i zrozumilij formi podano teoretychni vidomosti z prykladamy, cikavymy komentarjamy ta velykoju kil'kistju praktychnyh zavdan' i riznomanitnyh testiv dlja perevirky ta zakriplennja vyvchenogo materialu.

Dovidnyk stane korysnym pry pidgotovci do vypusknyh i vstupnyh ispytiv, a takozh u povsjakdennomu zhytti.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661492430 Pages: 583