Українська міфологія (Ukraїns'ka mіfologіja) by Володимир (Volodimir) Галайчук (Galajchuk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Українська міфологія (Ukraїns'ka mіfologіja)

Володимир Галайчук – український науковець, етнолог. У своїх працях досліджує народні календарні обряди, традиційні уявлення українців про світ та народну міфологію.

На сторінках цієї книжки постають легенди про потерчат і мавок, чортів і русалок, вовкулаків і чугайстрів, упирів та відьом, домовиків і лісовиків – демонологічних істот світу наших пращурів. Українці населяли дивними істотами хату і хлів, подвір’я, поле і ліс. У такий спосіб наші предки складали уявлення про Всесвіт і визначали місце людини в ньому.

Ви поринете в багатий і цікавий, пов­ний переказів і легенд світ української міфології! І раптом може здатися, що то не старі половиці скриплять, а тихо крадеться домовик, серед темних водоростей блисне зелене пасмо русалчиного волосся, а з темного лісу долине моторошне виття вовкулаки…

Зміст:

Чорт

Блуд

Вихор, буревій, градобій

Цвіт папороті

Домовик

Годованець

Русалки

Мавки

Майки

Лісні

Племета

Чугайстер

«Безпірні» діти

Лелет

Відьма

Упир (Volodimir Galajchuk – ukraїns'kij naukovec', etnolog. U svoїh pracjah doslіdzhuє narodnі kalendarnі obrjadi, tradicіjnі ujavlennja ukraїncіv pro svіt ta narodnu mіfologіju.

Na storіnkah cієї knizhki postajut' legendi pro poterchat і mavok, chortіv і rusalok, vovkulakіv і chugajstrіv, upirіv ta vіd'om, domovikіv і lіsovikіv – demonologіchnih іstot svіtu nashih prashhurіv. Ukraїncі naseljali divnimi іstotami hatu і hlіv, podvіr’ja, pole і lіs. U takij sposіb nashі predki skladali ujavlennja pro Vsesvіt і viznachali mіsce ljudini v n'omu.

Vi porinete v bagatij і cіkavij, pov­nij perekazіv і legend svіt ukraїns'koї mіfologії! І raptom mozhe zdatisja, shho to ne starі polovicі skripljat', a tiho kradet'sja domovik, sered temnih vodorostej blisne zelene pasmo rusalchinogo volossja, a z temnogo lіsu doline motoroshne vittja vovkulaki…

Zmіst:

Chort

Blud

Vihor, burevіj, gradobіj

Cvіt paporotі

Domovik

Godovanec'

Rusalki

Mavki

Majki

Lіsnі

Plemeta

Chugajster

«Bezpіrnі» dіti

Lelet

Vіd'ma

Upir )

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171216150 Pages: 289