Учень чарівника та інші казки Південної Європи, т.5 (Uchen' charіvnika ta іnshі kazki Pіvdennoї Єvropi, t.5) by А. (A.) Фрезер (составитель) (Frezer (sostavitel'))

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Учень чарівника та інші казки Південної Європи, т.5 (Uchen' charіvnika ta іnshі kazki Pіvdennoї Єvropi, t.5)

Ви чуєте? Це - тихий плескіт хвиль і ніжне віяння вітру. Сьогодні наш килим-літак нарешті добрався в теплі краї - на берег Середземного моря, де на маленьких читачів і слухачів чекають владні королі з принцесами і принцами, неймовірно хоробрий Мазіна зі злою відьмою, прекрасні Бланка, мудра Розалінда, закохані Маттео і Міручча, перелякана курочка, довірливий Пеппі, загадковий Флоріо, мужній генерал Фанта-Гіро, дивна дівчина з печі, пильне королівський сокіл, настирливий учень чарівника і багато інших ...  Вони розкажуть вам про своїх найпотаємніших таємниці і небезпечні пригоди, розкажуть дивовижні історії і відкриють двері помахом чарівної палички! Найзворушливіші і повчальні казки з Італії, Іспанії та Португалії перенесуть маленьких читачів на теплий берег моря, в казковий світ, наповнений таємницями і захоплюючими пригодами! (Vi chuєte? Ce - tihij pleskіt hvil' і nіzhne vіjannja vіtru. S'ogodnі nash kilim-lіtak nareshtі dobravsja v teplі kraї - na bereg Seredzemnogo morja, de na malen'kih chitachіv і sluhachіv chekajut' vladnі korolі z princesami і princami, nejmovіrno horobrij Mazіna zі zloju vіd'moju, prekrasnі Blanka, mudra Rozalіnda, zakohanі Matteo і Mіruchcha, pereljakana kurochka, dovіrlivij Peppі, zagadkovij Florіo, muzhnіj general Fanta-Gіro, divna dіvchina z pechі, pil'ne korolіvs'kij sokіl, nastirlivij uchen' charіvnika і bagato іnshih ...  Voni rozkazhut' vam pro svoїh najpotaєmnіshih taєmnicі і nebezpechnі prigodi, rozkazhut' divovizhnі іstorії і vіdkrijut' dverі pomahom charіvnoї palichki! Najzvorushlivіshі і povchal'nі kazki z Іtalії, Іspanії ta Portugalії perenesut' malen'kih chitachіv na teplij bereg morja, v kazkovij svіt, napovnenij taєmnicjami і zahopljujuchimi prigodami!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171237810 Pages: 240