Червоний (кинообложка) (Chervonij (kinooblozhka)) by Андрій (Andrіj) Кокотюха (Kokotjuha)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Червоний (кинообложка) (Chervonij (kinooblozhka))

Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборах, ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому єдиному до снаги приборкати ув’язнених злодіїв. Як це було, розкажуть три свідки: міліціонер, чекіст і ворог народу. Не шукайте Червоного ані серед мертвих, ані серед живих, шукайте — серед овіяних легендою! (Їm zakidajut' masovі vbivstva vchitelіv. Banderіvcjam mіsce v GULAGu, de voni... mozhut' buti korisnimi. Zamіst' sknіti v taborah, vatazhok povstancіv Danilo Chervonij navodit' tam lad! І nehaj vіn planuє vtechu, jomu єdinomu do snagi priborkati uv’jaznenih zlodіїv. Jak ce bulo, rozkazhut' tri svіdki: mіlіcіoner, chekіst і vorog narodu. Ne shukajte Chervonogo anі sered mertvih, anі sered zhivih, shukajte — sered ovіjanih legendoju!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171220089 Pages: 320