Чужинець на чужій землі (Chuzhinec' na chuzhіj zemlі) by Роберт (Robert) Гайнлайн (Gajnlajn)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Чужинець на чужій землі (Chuzhinec' na chuzhіj zemlі)

Повне нескорочене видання!

Хлопчик Майк, народжений під час першої земної експедиції на Марс, залишився єдиною людиною на чужій планеті і виріс, не маючи найменшого уявлення про життя на рідній Землі. Вихований марсіанами, що не мають статі й ведуть духовне життя, цілком підвладне законам виживання роду, він повернувся на блакитну планету через двадцять довгих років. Повернувся найбагатшою і найвпливовішою людиною Землі та став для влади найнебезпечнішим. Майк тікає за допомогою друзів із закритої лікарні, аби в маєтку генія-сибарита Джубала Гаршоу дізнатися, що таке кохання і яку владу можуть дати гроші, аби бути шокованим людською мораллю й філософією. Проте у спадок з Марсу він привіз не тільки багатство і власну релігію, а й надзвичайні здібності, які зроблять його месією на недобрій рідній планеті…

Роберт Гайнлайн — володар престижних премій «Г’юґо» та «Неб’юла», якого разом з Артуром Кларком та Айзеком Азімовим називають великою трійкою письменників-фантастів. «Чужинець на чужій землі» — один з його найвідоміших і найбільш суперечливих фантастичних романів. Твір, який автор писав близько десяти років, став найправдивішою і найреалістичнішою фантастикою, культовою книжкою 1960-х років, а також одним з небагатьох фантастичних романів, внесених Бібліотекою Конгресу США до списку книжок, що сформували Америку. Історія «космічного Мауглі» й досі змушує читача по-новому, з відстані іншої планети поглянути на Землю й людей, які її населяють. (Povne neskorochene vidannja!

Hlopchik Majk, narodzhenij pіd chas pershoї zemnoї ekspedicії na Mars, zalishivsja єdinoju ljudinoju na chuzhіj planetі і virіs, ne majuchi najmenshogo ujavlennja pro zhittja na rіdnіj Zemlі. Vihovanij marsіanami, shho ne majut' statі j vedut' duhovne zhittja, cіlkom pіdvladne zakonam vizhivannja rodu, vіn povernuvsja na blakitnu planetu cherez dvadcjat' dovgih rokіv. Povernuvsja najbagatshoju і najvplivovіshoju ljudinoju Zemlі ta stav dlja vladi najnebezpechnіshim. Majk tіkaє za dopomogoju druzіv іz zakritoї lіkarnі, abi v maєtku genіja-sibarita Dzhubala Garshou dіznatisja, shho take kohannja і jaku vladu mozhut' dati groshі, abi buti shokovanim ljuds'koju morallju j fіlosofієju. Prote u spadok z Marsu vіn privіz ne tіl'ki bagatstvo і vlasnu relіgіju, a j nadzvichajnі zdіbnostі, jakі zrobljat' jogo mesієju na nedobrіj rіdnіj planetі…

Robert Gajnlajn — volodar prestizhnih premіj «G’juґo» ta «Neb’jula», jakogo razom z Arturom Klarkom ta Ajzekom Azіmovim nazivajut' velikoju trіjkoju pis'mennikіv-fantastіv. «Chuzhinec' na chuzhіj zemlі» — odin z jogo najvіdomіshih і najbіl'sh superechlivih fantastichnih romanіv. Tvіr, jakij avtor pisav bliz'ko desjati rokіv, stav najpravdivіshoju і najrealіstichnіshoju fantastikoju, kul'tovoju knizhkoju 1960-h rokіv, a takozh odnim z nebagat'oh fantastichnih romanіv, vnesenih Bіblіotekoju Kongresu SShA do spisku knizhok, shho sformuvali Ameriku. Іstorіja «kosmіchnogo Mauglі» j dosі zmushuє chitacha po-novomu, z vіdstanі іnshoї planeti pogljanuti na Zemlju j ljudej, jakі її naseljajut'.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171219236 Pages: 720