Шпигунка (Shpigunka) by Пауло (Paulo) Коельйо (Koel'jo)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Шпигунка (Shpigunka)

Вона завжди знала, що кохання вбиває. Але стала тією, ким мріяла, і заплатила за мрію найвищу ціну. Та жодного разу не пошкодувала… Один з найавторитетніших громадян Бразилії і Посланець Миру ООН, один з найпопулярніших у світі письменників, тиражі творів якого ось-ось подолають рубіж у 100 мільйонів примірників, майстер притчі та психологічної інтриги Пауло Коельо виносить на суд читачів свій новий роман. Історія жінки, яка стала чи не найбільшою загадкою чи містифікацією початку ХХ століття, навіть розсекречена через багато років британською MI5 та розвідками Німеччини і Нідерландів, залишила по собі більше питань, ніж відповідей. Бо відповіді були відомі лише їй, «Перлині Сходу», яка зачаровувала Париж своїми спокусливими танцями та своєю відвертою красою, блискучій куртизанці, яка змушувала наймогутніших чоловіків, що вершили долі Європи, забувати про все, аби лише потрапити у світло екзотичного індонезійського Сонця — Мата Харі. Зневірена у коханні, вона вважала своє серце пусткою, містом-привидом, населеним пристрастями, зрадою і самотністю. Вона відкриє його лише одного разу, аби впустити те, що затопить його по вінця, назавжди — Париж… Вільна жінка у вільній Столиці світу, вона назве себе Мата Харі і мовою танцю й тіла промовлятиме до тих, серед кого почуватиметься екзотичною пташкою, вільним лебедем. Лебедем серед качок, які відмовляються літати, боячись невідомості… Це вони почали цю війну, потяли Європу колючим дротом, забрали її Париж. Мата Харі не була ні на чиєму боці. Просто мріяла повернутися до міста, яке любила… (Vona zavzhdi znala, shho kohannja vbivaє. Ale stala tієju, kim mrіjala, і zaplatila za mrіju najvishhu cіnu. Ta zhodnogo razu ne poshkoduvala… Odin z najavtoritetnіshih gromadjan Brazilії і Poslanec' Miru OON, odin z najpopuljarnіshih u svіtі pis'mennikіv, tirazhі tvorіv jakogo os'-os' podolajut' rubіzh u 100 mіl'jonіv primіrnikіv, majster pritchі ta psihologіchnoї іntrigi Paulo Koel'o vinosit' na sud chitachіv svіj novij roman. Іstorіja zhіnki, jaka stala chi ne najbіl'shoju zagadkoju chi mіstifіkacієju pochatku HH stolіttja, navіt' rozsekrechena cherez bagato rokіv britans'koju MI5 ta rozvіdkami Nіmechchini і Nіderlandіv, zalishila po sobі bіl'she pitan', nіzh vіdpovіdej. Bo vіdpovіdі buli vіdomі lishe їj, «Perlinі Shodu», jaka zacharovuvala Parizh svoїmi spokuslivimi tancjami ta svoєju vіdvertoju krasoju, bliskuchіj kurtizancі, jaka zmushuvala najmogutnіshih cholovіkіv, shho vershili dolі Єvropi, zabuvati pro vse, abi lishe potrapiti u svіtlo ekzotichnogo іndonezіjs'kogo Soncja — Mata Harі. Znevіrena u kohannі, vona vvazhala svoє serce pustkoju, mіstom-prividom, naselenim pristrastjami, zradoju і samotnіstju. Vona vіdkriє jogo lishe odnogo razu, abi vpustiti te, shho zatopit' jogo po vіncja, nazavzhdi — Parizh… Vіl'na zhіnka u vіl'nіj Stolicі svіtu, vona nazve sebe Mata Harі і movoju tancju j tіla promovljatime do tih, sered kogo pochuvatimet'sja ekzotichnoju ptashkoju, vіl'nim lebedem. Lebedem sered kachok, jakі vіdmovljajut'sja lіtati, bojachis' nevіdomostі… Ce voni pochali cju vіjnu, potjali Єvropu koljuchim drotom, zabrali її Parizh. Mata Harі ne bula nі na chiєmu bocі. Prosto mrіjala povernutisja do mіsta, jake ljubila…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171223837 Pages: 192