Євген Коновалець (Єvgen Konovalec') by Іван (Іvan) Хома (Homa)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Євген Коновалець (Єvgen Konovalec')

Маловідомі сторінки діяльності Євгена Коновальця в 1917–1919 рр.

Червона Москва після знищення Симона Петлюри бачила в особі Євгена Коновальця свого головного противника. Найвище досягнення полковника Коновальця – створення Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української військової організації (УВО) як ядра ідейно-політичної системи поневоленого, але не скореного народу. Йому було відпущено тільки два десятиліття для служіння Україні, і протягом цього часу він створив політично свідомий та активний тип українця-громадянина, ставши справжнім його

уособленням. Дізнайтесь, як він служив Україні в боротьбі за свободу і державність нації, яка десятиліттями кривавої боротьби виборює право бути.

Автор книги — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та етнокомунікації Національного університету «Львівська політехніка» Іван Хома. ( Malovіdomі storіnki dіjal'nostі Єvgena Konoval'cja v 1917–1919 rr.

Chervona Moskva pіslja znishhennja Simona Petljuri bachila v osobі Єvgena Konoval'cja svogo golovnogo protivnika. Najvishhe dosjagnennja polkovnika Konoval'cja – stvorennja Organіzacії Ukraїns'kih Nacіonalіstіv (OUN) ta Ukraїns'koї vіjs'kovoї organіzacії (UVO) jak jadra іdejno-polіtichnoї sistemi ponevolenogo, ale ne skorenogo narodu. Jomu bulo vіdpushheno tіl'ki dva desjatilіttja dlja sluzhіnnja Ukraїnі, і protjagom c'ogo chasu vіn stvoriv polіtichno svіdomij ta aktivnij tip ukraїncja-gromadjanina, stavshi spravzhnіm jogo

uosoblennjam. Dіznajtes', jak vіn sluzhiv Ukraїnі v borot'bі za svobodu і derzhavnіst' nacії, jaka desjatilіttjami krivavoї borot'bi viborjuє pravo buti.

Avtor knigi — kandidat іstorichnih nauk, docent kafedri іstorії Ukraїni ta etnokomunіkacії Nacіonal'nogo unіversitetu «L'vіvs'ka polіtehnіka» Іvan Homa.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171217454 Pages: 257