100 ключових подій української історії (100 kljuchovyh podij ukrai'ns'koi' istorii' ) by Д. (D.) Журавльов (Zhuravl'ov)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

100 ключових подій української історії (100 kljuchovyh podij ukrai'ns'koi' istorii' )

Об`єктивний погляд на героїчне минуле українського народу!

Найвизначніші етапи історії України— від заснування Києва до прийняття Конституції!

Детально описані факти, які вплинули на розвиток України, наводяться передумови та хід кожної події, історичні наслідки.

Хрещення Русі.Побудова Святої Софії.Кревська унія.Переяславська рада.Перехід І. Мазепи на бік Карла XII.Валуєвський циркуляр та інше. (Ob`jektyvnyj pogljad na geroi'chne mynule ukrai'ns'kogo narodu!

Najvyznachnishi etapy istorii' Ukrai'ny — vid zasnuvannja Kyjeva do pryjnjattja Konstytucii'!

Detal'no opysani fakty, jaki vplynuly na rozvytok Ukrai'ny, navodjat'sja peredumovy ta hid kozhnoi' podii', istorychni naslidky.

Hreshhennja Rusi.Pobudova Svjatoi' Sofii'.Krevs'ka unija.Perejaslavs'ka rada.Perehid I. Mazepy na bik Karla XII.Valujevs'kyj cyrkuljar ta inshe.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661476423 Pages: 285