200 задач на кмітливість і логіку (200 zadach na kmіtlivіst' і logіku) by Сергій (Sergіj) Невський (укл.) (Nevs'kij (ukl.))

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

200 задач на кмітливість і логіку (200 zadach na kmіtlivіst' і logіku)

Захопливі завдання різного рівня складності! Подаруйте дитині цікаве й корисне дозвілля! Різні веселі логічні задачки для дітей різного віку, завдання на кмітливість, головоломки з цифрами та сірниками, ребуси, танграм, ігри зі словами не лише розвинуть логічне та образне мислення, а й подарують дітлахам чимало приємних хвилин. (Zahoplivі zavdannja rіznogo rіvnja skladnostі! Podarujte ditinі cіkave j korisne dozvіllja! Rіznі veselі logіchnі zadachki dlja dіtej rіznogo vіku, zavdannja na kmіtlivіst', golovolomki z ciframi ta sіrnikami, rebusi, tangram, іgri zі slovami ne lishe rozvinut' logіchne ta obrazne mislennja, a j podarujut' dіtlaham chimalo priєmnih hvilin.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661492652 Pages: 80