Handels- en Economisch Recht by Koen Byttebier, Tom Wera

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Handels- en Economisch Recht

Dit ThemawWetboek handels- en economisch recht is in hoofdzaak bestemd voor de tweede bachelor studenten van de Vrije Universiteit Brussel die het opleidingsonderdeel "Handelsrecht" volgen.  Er is naar gestreefd om in dit wetboek een overzicht te bieden van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en economisch recht beheerst.  Vanaf deze 5de uitgave is dit ThemaWetboek grotendeels opgebouwd rond twee basiswetboeken, te weten het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Economisch Recht, die  elk uit een ander tijdperk stammen en op die manier getuigenis afleggen van de tijdsgeest waarin zij zijn geconcipieerd. Middels inzonderheid het voormelde Wetboek van Economisch Recht van 2013, heeft de Belgische wetgever gepoogd om een antwoord te bieden op het disparate rechtskader dat was ontstaan ingevolge de verregaande versnippering van het handels- en economische recht in een veelheid aan bijzondere wetgeving. Niettemin blijft deels de vaststelling gelden dat heel wat (van oorsprong) handelsrechtelijke materies, waaronder bijvoorbeeld het insolventierecht, aan het klassieke koopmansrecht ontgroeid zijn, waardoor niettegenstaande het bestaan van twee aparte codificaties in het handels- en economisch recht – of, indien we het Wetboek van Vennootschappen mee in ogenschouw nemen, zelfs drie aparte codificaties – er toch nog een zeer grote veelheid aan specifieke handels- en economischrechtelijke wetgeving blijft prevaleren.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804479022 Pages: 814