Wet & Duiding Sport by Jeroen De Herdt, Johan Kerremans

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet & Duiding Sport

Handige en overzichtelijke bundeling van her en der verspreide regelgeving Sport is alomtegenwoordig in de maatschappij en gaat gepaard met een steeds stijgend aantal belanghebbenden en een groeiende complexiteit. Deze expansie gaat gepaard met een toenemende regulering en internationalisering.

Originele multidisciplinaire aanpak Wet & Duiding Sport geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de wettelijke bepalingen in de diverse rechtsdomeinen waarmee men in het kader van de sport rekening dient te houden (sociaal en fiscaal recht, strafrecht, aansprakelijkheid,…). De meest relevante regels werden thematisch gerangschikt én geduid door auteurs die allen specialisten in hun vakgebied zijn.
De wetgevende teksten zijn bijgewerkt tot 15 februari 2013.

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor  toepassing in de praktijk: De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige, doorgaans artikelsgewijze, commentaren, die de wetgeving verduidelijkt aan de hand van rechtspraak en rechtsleer.
Deze annotaties vormen bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis voor verder onderzoek.

Onmisbaar werkinstrument voor rechtspraktizijnen, bestuurders in clubs en  bonden,  sportlui en hun adviseurs Dit werk maakt u niet enkel wegwijs in het kluwen van rechtsregels die van toepassing zijn op de sport, maar het kadert de regels ook in een ruimere context en biedt een antwoord op uw vragen. De bijdragen zijn geschreven in een heldere taal, waardoor het werk ook voor niet-juristen bijzonder toegankelijk wordt.

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Jeroen De Herdt, Johan Kerremans ISBN: 9782804459758 Pages: 1102